Akterët e Sektorit të Ujërave

  • Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
    Shiqeri Dermaku
    Udhëheqës i Divizionit për Departamentin e Mjedisit,
    mailto:[email protected]
    Kuvendi i Republikes se Kosoves