Anëtarët

Dhurata Hoxha Dhurata Hoxha Ministre e Integrimit Evropian

E-mail:
slobodan.petrovic@ks-gov.net

Tel:
+ 381 (0) 200 35 598